Assessment/Development Center
Audyt działalności biznesowej

Badanie kompetencji pracowników
DISC CLASSIC®
Badanie kompetencji pracowników
THOMAS  
Kompleksowa restrukturyzacja
i transformacja firmy
 

 

Audyt działalności biznesowej


Przedmiotem audytu jest zbadanie kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa, mających wpływ na osiągane wyniki finansowe oraz pozycję na rynku. Dokonując wewnętrznego audytu biznesowego, w pierwszej kolejności dogłębnie badamy firmę oraz otoczenie, w którym funkcjonuje. Pozwala nam to na określenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i potencjału płynącego z uwarunkowań handlowych.

Nasza działalność audytorska skoncentrowana jest również na obszarach, w których występują najbardziej istotne zagrożenia i ryzyka dla organizacji. Na podstawie dokumentów i wiedzy o firmie analizujemy obecną strukturę organizacyjną, profil działalności, strategię marketingu i sprzedaży, system komunikacji,motywacji oraz zasady finansowe obowiązujące w przedsiębiorstwie. Wspólnie z Zarządem weryfikujemy wizję i przyjętą strategię, wyznaczone cele i wskaźniki ich realizacji.

Efektem naszych działań jest wielowymiarowy raport na temat przedsiębiorstwa, ocena szans i ryzyka inwestycyjnego. Określamy działania, które powinny zostać podjęte w celu usprawnienia działalności, zwiększenia rentowości i wzrostu wartości firm naszych Klientów.


Audyt pozwoli Państwu znaleźć odpowiedz na pytania dotyczące:

optymalizacji kosztów
nadmiernych wydatków
zamrożonego kapitału
obszarów, gdzie firma ponosi straty
zwiększenia efektywności pracowników
usprawnienia organizacji firmy
intensyfikacji sprzedaży i działań marketingowych
zwiększenia zysków
poprawy bezpieczeństwa podatkowego
płynności finansowej firmy

Kompleksowa restrukturyzacja
i transformacja firmy


W dzisiejszym świecie tylko najlepsi odnoszą sukces. Celem Business Way jest budowanie przewagi konkurencyjnej naszych Klientów i szybkie reagowanie na zmiany rynkowe.
Wyznajemy zasadę, że konkurencja nie jest zagrożeniem, ale wyzwaniem, które wymaga szeroko pojętych zmian dotychczasowych strategii. Nie ma produktu ani usługi doskonałej, wszystko podlega procesowi zmiany. Oczywistym jest, że firmy szukają zysku i stabilności, zapominając, że owa stabilność powinna oznaczać dziś dynamiczną zdolność adaptacji.


Pomagamy budować naszym Klientom tego typu firmy, które są otwarte na zmiany oraz rozwój, kreując nowe potrzeby i nowych klientów. Osiągamy to poprzez:

sformułowanie wizji i misji firmy
budowanie ogólnej strategii rozwoju organizacji
tworzenie planów strategicznych – krótko, średnio i długoterminowych
przygotowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
konstruowanie systemów motywacji, kompetencji i ocen
kreowanie strategii marketingowej
opracowanie nowoczesnej strategii sprzedaży i zarządzania klientami
ustawienie wszystkich procesów biznesowych w firmie - tworzenie procedur i obiegu dokumentów
opracowanie strategii finansowej, zarządzania ryzykiem
budowanie kanałów i strategii komunikacji
przygotowanie profesjonalnej kadry
inicjowanie potrzebnych zmian
przygotowanie i zarządzanie procesem transformacji
przeprowadzenie audytu post-transformacyjnego

Assessment Center


W obecnym świecie główną przewagę konkurencyjną można osiągnąć dzięki dobrym pracownikom. Jak ich jednak rekrutować, by mieć pewność, że wybraliśmy nie tylko najlepszych, ale również takich, którzy spełniają nasze wymagania i w pełni zrealizują stawiane przed nimi wyzwania?
Często, podczas typowej rozmowy rekrutacyjnej, osoba robi dobre wrażenie, a potem niestety nie sprawdza się w praktyce dnia codziennego, zresztą bywa również odwrotnie, że słabo prezentujący się kandydat bywa później świetnym pracownikiem. Aby uniknąć takich pomyłek stworzono metodę Assessment Center, dzięki której już w procesie rekrutacji można zobaczyć kandydata w działaniu, a na podstawie oceny, przez różnych Asesorów, zestawu kompetencji i porównaniu z innymi uczestnikami Assessmentu, wyłonić najlepiej rokujące osoby.

Zapraszamy zatem firmy do współpracy z doświadczonymi asesorami, którzy przeprowadzą dla Państwa profesjonalny Assessment Center, który zakończony obszernym raportem, pozwoli wyłonić najlepszych kandydatów.


Na czym dokładnie polega Assessment Center:

Po określeniu profilu kompetencji i cech osobowości potrzebnych na danym stanowisku oraz wstępnej selekcji kandydatów, wytypowane osoby uczestniczą we właściwym Assessmencie trwającym zwykle od kilku godzin do 2-3 dni w zależności od ilości ustalonych etapów - zwykle 1 dzień (ok.8 godzin). Jest to seria symulacji, precyzyjnie zaplanowanych gier i praktycznych ćwiczeń przeprowadzanych w większej grupie (często przypominającej naturalny zespół), pod okiem kilku asesorów (wyposażonych w specjalne formularze oceny wyznaczonych kompetencji), w warunkach uwzględniających specyfikę branży oraz przypominających warunki pracy w danej organizacji. Realizowane przez uczestników zadania przygotowane są w taki sposób, by umożliwić obserwację Kandydatów i wybór tych, którzy spełniają oczekiwania i pasują do określonego wcześniej profilu osobowościowego.

Przykładowe zadania I ćwiczenia stosowane podczas typowego Assessment Center to:

 

koszyk dokumentów, który bada zdolności analityczne, podejmowanie decyzji, planowanie oraz umiejętność organizacji pracy - uczestnik otrzymuje kilkanaście różnych dokumentów, typowych dla danej firmy, na podstawie których musi ułożyć plan działania bądź ustalić kolejność realizacji poszczególnych działań;

 

zadanie zespołowe , dzięki któremu możemy zbadać jakie role pełnią poszczególne osoby w zespole, zdolności przywódcze i liderskie – Kandydaci dostają mniej lub bardziej złożone zadanie i pracują nad rozwiązaniem w grupie;

 

dyskusja grupowa, dzięki której można sprawdzić zdolności interpersonalne, sposób komunikacji, asertywność czy też umiejętność negocjacji, przekonywania i przewodzenia w grupie - Kandydaci w grupie zastanawiają się nad rozwiązaniem konkretnego problemu, po czym wybrana osoba prezentuje je na forum;

 

prezentacja , jako sposób na badanie zdolności interpersonalnych, umiejętności przekonywania, a także motywację do pracy i kreatywność – Kandydat pracuje nad problemem indywidualnie i prezentuje jego wyniki;

 

testy umiejętności lub zdolności badające w zależności od wybranego testu (DISC, THOMAS) zestaw kompetencji, zachowań lub postaw;

Kandydaci podczas realizacji zadań są oceniani przez kilku niezależnych asesorów jednocześnie. Następnie na podstawie wypadkowej ocen wszystkich Asesorów, tworzony jest raport opisujący poziom każdego z kandydatów w odniesieniu do wyznaczonego na początku profilu kompetencji i pożądanych cech osobowości. Każdy z kandydatów biorących udział w Assessmencie ma możliwość zapoznania się z wynikami i raportem, a następnie na podstawie opracowanych raportów wyłania się osoby spełniające w najwyższym stopniu oczekiwania organizacji.


Grupa docelowa:

  Kandydaci na wszystkie stanowiska, szczególnie polecana przy rekrutacji na stanowiska menedżerskie


Czas trwania:

  W zależności od ustaleń, ilości badanych kompetencji, ilości kandydatów

DEVELOPMENT CENTER


Metoda Development Center jest metodą podobną do Assessment Center, służy jednak ona do oceny potencjału i kompetencji pracowników już pracujących w organizacji. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika z osobna, jak i całego zespołu jako grupy. Dzięki DC można odkryć tzw. luki kompetencyjne oraz zaplanować rozwój pracownika , tak by mógł te luki uzupełnić. Sposób realizacji Development Center opiera się na tych samych założeniach na których oparty jest AC. A zatem dzięki uczestnictwu w symulacjach, grach i ćwiczeniach pracownicy w praktyce pokazują swoje umiejętności, są oceniani przez zespół asesorów, którzy na tej podstawie przygotowują profil kompetencji danej osoby oraz raport stanowiący doskonałe narzędzie do zaplanowania dalszych kroków rozwojowych.


Grupa docelowa:

  Pracownicy na wszystkich stanowiskach, szczególnie menedżerskich lub ci pracownicy, którzy będą brali udział realizacji strategicznych
         wyzwań organizacji i których rozwój jest sprawą kluczową.


Czas trwania:

  W zależności od ustaleń, ilości badanych kompetencji, ilości kandydatów

Badanie kompetencji pracowników


DISC CLASSIC® - АНАЛИЗ ЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ


Проверенная на протяжении сорока лет модель развития, которая описывает личный профиль работника на рабочем месте. Используется в свыше 50 странах в 90 процентах фирм из списка Fortune 500. Позволяет описать предпочтения работника на месте работы, а тем самым увеличить соответствие работника и должности, что позволяет повысить производительность труда. Это развивающая модель, которая позволяет определить направления развития на рабочем месте и способы развития этих сфер компетенций.


Цель исследования:

  Определение предпочтений работника, поддерживающих его эффективность, а также ограничивающих производительность
  Понимание собственного поведения и его влияния на поведение окружающих
  Осознание отношений и поведения других работников/ людей
  Описание сфер, требующих развития с целью повышения эффективности труда

Ожидаемые результаты :
Участники обучения...

  поймут свое поведение и то, как окружение может это поведение воспринимать
  определят, как их поведение может повлиять на повышение эффективности на рабочем месте, но также снизить эффективность
  определят сферы компетенций и поведения, которые должны и хотят развивать
  запланируют путь и способ развития необходимых компетенций
  поймут, как надо и стоит интерпретировать поведение других людей, с целью повышения эффективности общения
        и сотрудничества в коллективе

Менеджеры после проведенного исследования...

  поймут, как их поведение влияет на поведение и эффективность работников
  определят свои сферы компетенций - какие следует укреплять, а какие развивать
  получат указания для интерпретации поведения работников в различных ситуациях и как их использовать
         в целях повышения эффективности коллектива
  осознают, как могут повысить эффективность коммуникации, делегирования заданий, разрешения конфликтов

Способ проведения исследования:

  интернет-опрос, продолжающийся около 10 минут
  генерирование рапорта в бумажной или электронной версии
  feedback сертифицированного тренера – практика, которая дает возможность работать с рапортом на рабочем месте для того,
         чтобы развивать желаемое поведение

Исследование предлагается:

  работникам и менеджерам
  департаментам HR
  в процессе рекрутирования, оценивающих сессий, разрабатывающих стратегии развития

Дополнительную ценность:

Дополнительную ценность представляют подготовительные модули, тесно связанные с описанием личного профиля и подобранные к нуждам фирмы в следующих областях:

  Коммуникация
  Управление конфликтом
  Интерперсональные умения
  Менеджеры
  Продажа
  Коллектив

Badanie kompetencji pracownikówTHOMAS - АНАЛИЗ ДОЛЖНОСТИ - ПРОФЕССИОГРАММА
 Профессиограмма (Анализ должности) это подготовленная работниками модель, образец компетенций, требуемых на данной должности. Она позволяет думать о процессе рекрутирования работников таким образом, чтобы искать кандидатов с профилем, соответствующим ожиданиям работы. Профессиограмма разработана на основании профилей наиболее эффективных работников на данной должности. Позволяет определить и описать ожидаемое поведение работников, а также простым для интерпретации способом сравнить с полученным личным профилем. 
Цель исследования:


  Подготовка достоверного образца поведения на рабочем месте, совместимого с ожиданиями и требованиями фирмы
  Описание областей, на которые следует обратить внимание во время процесса рекрутирования.
  Возможность сравнения личного профиля кандидата/ работника с профессиограммой и определение областей, требующих проверки или развития.

Ожидаемые результаты :


  согласование компетенционных сфер работника, требующих развития с целью подбора к профессиограмме
  увеличение действенности подбора работников к требованиям должности
  повышение эффективности процесса рекрутирования

Способ проведения исследования:


  подготовка профессиограммы проходит on line или в бумажной форме и требует участия лучших работников, а также их начальников
  продолжительность около 15 минут

Исследование предлагается:


  менеджерам высшего и среднего звена
  департаментам HR
  лицам, занимающимся планированием и принимающим участие в процессе набора персонала
THOMAS TST – ТЕСТ НА ОТБОР И ОБУЧЕНИЕ 

TST это современный, стандартизированный, надежный, точный, нормативный психометрический тест. Батарея TST измеряет уровень прирожденного подвижного интеллекта, то есть способностей, оказывающих значимое влияние на эффективность работы на конкретной должности. Тщательно и точно показывает способность работника к усвоению новых знаний, умений и процедур. Тесты на отбор и обучение измеряют «способности», а не «коэффициент интеллекта».

Тесты TST определяют потенциал работника в таких областях, как:

  скорость восприятия
  вербальное рассуждение
  математические способности
  памяти
  пространственного мышления, создания ментальных картин и их обработки.

Цель исследования:


  Определить возможности и темп развития работника, степень усвоения новой информации.
  Определить пространства умений, в которых работник требует дополнительного развития или в каких пространствах ему необходимо больше времени на реализацию заданий. верки или развития.

Ожидаемые результаты :


 
  оценка умения исследуемого персонала самостоятельно думать и решать проблемы
  ответ на вопрос, имеет ли он потенциал, чтобы справиться с интеллектуальными требованиями должности
  локализация потенциала исследуемого персонала по отношению к популяции и другим кандидатам
  умение оценить, в какой мере данное лицо будет реагировать на подготовительный процесс
  возможность сосредоточить внимание на областях компетенции, требующих особого внимания для повышения эффективности
  возможность подбора кандидатов с потенциалом, подобранным к требованиям должности
  скорость мыслительных процессов / подвижной интеллект
  способность к концентрации
  умение остановить воссоздание информации
  умение визуализировать

Способ проведения исследования:

  тест в бумажной форме – продолжительность около 15 минут + изучение результатов в компьютерной системе + feedback

Исследование предлагается:


  работники, менеджеры, департаменты HR
  в процессе рекрутирования, Assessment также процессов development
  во время построения коллективов к реализации конкретных заданий
THOMAS APOs – АНАЛИЗ ЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ
 Анализ личного профиля (APOs) является тщательным и достоверным тестом, имеющим свидетельство о регистрации Британского психологического общества. Он за последние 30 лет широко используется в различных отраслях бизнеса, позволяет увеличить действенность управления персоналом, повысить эффективность работы, а также сотрудничества в коллективах. APOs это прежде всего развивающий профиль, который позволяет определить области, требующие развития компетенции, с указанием, как можно развивать необходимые навыки. 
Цель исследования:


  Получить достоверную информацию на тему предпочтительного (ожидаемого) поведения работника в рабочей среде.
  Сформулировать возможные варианты поведения работника в ситуации чрезмерной нагрузки, стресса.
  Определить варианты поведения работника, которые требуют развития.
  Указать варианты поведения, которые увеличивают эффективность действия и те, которые не ожидаются на данной должности.
  В случае проведения исследования для целого коллектива, определелить предпочтения коллектива и области, нуждающиеся в развитии.

Ожидаемые результаты :

Участники обучения...

  узнают предпочтительное, начиная с бессознательного уровня, поведение на рабочем месте
  поймут, как представленные варианты поведения могут положительно или отрицательно влиять на эффективность работы
  определят, каким образом они могут развивать требуемое поведение
  осознают, как их поведение может быть воспринято окружающими и в то же время, как мы можем неправильно воспринимать поведение других. Менеджеры после проведенного исследования...

  сумеют правильно интерпретировать поведение работников
  получат указания, какого поведения работников можно ожидать в трудовом коллективе, на что работники будут обращать внимание, выполняя задания
  определят каталог видов своего поведения, увеличивающих эффективность управления, а также тех, которые могут ограничивать эффективность
  получат знания о том, как эффективно общаться с работниками, делегировать задания, вести себя во время конфликта
  получат дополнительный инструмент, который позволяет планировать путь развития работника.

Одной из распространенных причин снижения эффективности является недостаточное использование потенциала работника из-за проблем в общении и неправильной оценки потенциала работника. Исследование личного профиля APOs, является эффективным диагностическим инструментом, а также инструментом современного, эффективного управления работниками. Благодаря знаниям, полученным во время исследования, можно не только приобрести информацию о своих сильных сторонах, а также факторах, ограничивающих мою эффективность, но также понять, как приспособить свое поведение к ожидаемому от этой должности, а это является гарантом эффективности.

Способ проведения исследования:


  интернет-опрос, продолжающийся около 10 минут
  генерирование рапорта в бумажной или электронной версии
  feedback сертифицированного тренера – практика, которая дает возможность работать с рапортом на рабочем месте для того, чтобы развивать желаемое поведение

Исследование предлагается:

  работникам и менеджерам
  департаментам HR
  в процессе рекрутирования, оценивающих сессий, разрабатывающих пути развития

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.


Robert Kyiosaki
Połącz się z nami

Work Image
Jacek Korzeniowski
Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Coach, Doradca
Work Image
Danuta Krawczyk
Trener, Coach, Doradca
Work Image
Marek Sztomberski
Wiceprezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Doradca, Coach , Supervisor
Work Image
Jacek Węgrzyk
Trener Biznesu, Doradca
Work Image
Robert Siewak
Trener, Doradca, Coach
Work Image
Elżbieta Ziembrowicz
Trener, Coach, Doradca
Jacek Korzeniowski

Jacek Korzeniowski

Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Doradca, Coach  Moje motto:
"Sukces i rozwój w działaniu. Lubię wiedzę teoretyczną przekuwać w sukces praktyczny, otwierać nowe obszary i budować efektywne struktury. Wiem, że moja wiedza i wieloletnie doświadczenie są wartością dla innych, pomagając im osiągać ambitne cele. Szczególnie motywuje mnie przełamywanie barier i realizowanie celów, które wydają się nieosiągalne."


Wykształcenie:

Akademia Medyczna w Lublinie - Lekarz medycyny;
WSPiZ im. L.Koźmińskiego - Studia MBA;
Yans Cron Consulting Group - Trener biznesu i NLP;
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Studia Podyplomowe Coaching;
Instytut Francuski w Warszawie;
Management Central Europe w Brukseli;
Posiadane certyfikaty - DISC Classic, Thomas International (APOS, TST, 3600 );


 

Doświadczenie:

Karierę zawodową rozpocząłem jako lekarz, pracując przez 14 lat w szpitalu oraz jako kierownik poradni. Następnie stworzyłem i kierowałem Szkołą Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego, która
w ciągu 3 lat stała się drugą największą na świecie tego typu placówką szkolącą tysiące osób rocznie. Poza działalnością szkoleniową, koordynowałem pracą ponad 20 trenerów oraz 12 profesorów medycyny, dyrektorów szpitali, ordynatorów, wchodzących w skład rady programowej szkoły ratownictwa.
Kolejnym wyzwaniem była praca przez 13 lat dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego.

Przeszedłem przez wszystkie szczeble od Przedstawiciela Medycznego do Dyrektora Sprzedaży. Zarządzałem 130 osobowym zespołem przedstawicieli i 14 menadżerami. Jestem autorem licznych rozwiązań z zakresu sprzedaży, zarządzania, systemów motywacyjnych, raportowania, monitorowania efektywności zespołu itp.

Od 2008 jestem współwłaścicielem Business Way Sp. z o.o., wykorzystując swoje kompetencje
i doświadczenie w zakresie rozwijania kompetencji i biznesu naszych klientów, w formie szkoleń, coachingów oraz projektów doradczych. Szkoliłem i prowadziłem coachingi, assessmenty w takich firmach jak Glaxo, Teva, Pliva, Novartis, Astellas, Novo Nordisk, BGK, Drozapol S.A, Arteria, Cegedim Polska, Symposion, Bahlsen Sp.z o.o., Hand Prod i wielu innych.

marek_sztomberski

Marek Sztomberski

Wiceprezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Doradca, Coach, Supervisor


  Moje motto:
„Ciągle fascynuje mnie człowiek i jego potencjał. Mam poczucie, że w dzisiejszym świecie pełnym zmian, prowadzenie ludzi i pomaganie im w rozwoju to ciągła przygoda, niekończąca się podróż w poszukiwaniu nowych możliwości.”


Wykształcenie:

Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Certyfikaty:

Trener NLP oraz Master - Practitioner of Art of NLP
The NLP Connection and Society of Neuro - Linquistic Programming (USA)
The Structures of Time – Christina Hall

Szkolenia
i warsztaty:

Christina Hall, Herman Müller, John Seymour, Joseph O'Conor , David Nenan czy Robert Cialdini.


 

Doświadczenie:

Od 1984 do 1996 prowadziłem własne firmy zajmujące się działalnością usługowo – handlową.
 
  Od 1991 roku do 1994 byłem Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Osobowości w Świdniku, zarządzałem zespołem pracowników oraz zajmowałem się budowaniem strategii firmy i realizacją innowacyjnych projektów z dziedziny rozwoju.
 
  Od 1995 do 2003 byłem współwłaścicielem oraz trenerem Instytutu Doradztwa i Szkoleń NLP, a od 2003 do 2011 byłem Wiceprezesem i trenerem firmy doradczej Kulesza Sztomberski Institute of Business Education. Tworzyłem oraz wprowadzałem systemy szkoleń dla menadżerów w wielu firmach, min.: Astellas, Adamed, Coca Cola Beverages, Bahlsen, D-Link Polska, Philip Morris, Kraft Foods, Nestle, Nutricia, Mars, Unilever, Dębica, ING, Kredyt Bank, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, PZU, Triada, Bayer, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Roche Pharmaceuticals czy Boots Healthcare.
 
Pracowałem jako konsultant budując strategie sprzedaży oraz szkoląc zespoły sprzedażowe dla takich firm jak: Kompania Piwowarska, Kamis Przyprawy, GoodYearDunlop, Tesco, Volvo, Ceramika Paradyż, Ciech, Philips, Rockit Benckiser, Era, PTK Centertel, Capgemini i wiele innych. Wprowadzałem także systemy coachingu sprzedażowego w Bahlsen Polska, GSK czy Triada.
 
Jestem autorem wielu felietonów, artykułów z dziedziny NLP i biznesu oraz autorem książki pod tytułem „31 opowieści”.
 
Z Business Way realizuje swoją pasję, jaką jest praca z drugim człowiekiem.
 
 

krzysztof_kostyra

krzysztof kostyra

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Pomagając innym osobom, które chcą kształcić się, doskonalić w swojej pracy i stać się profesjonalistami w wybranej przez siebie dziedzinie, wyrażam jednocześnie swoją wdzięczność, podziw oraz szacunek dla moich nauczycieli. Jedną z największych satysfakcji w życiu zawodowym dają mi osoby, które dzięki własnej pracy i pomocy szkoleniowej osiągają znaczące sukcesy oraz postępy własnej kariery."


Wykształcenie:

MBA, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Carlson School of Management University of Minnessota
Lekarz, Akademia Medyczna w Warszawie


 

Doświadczenie:

Pracę w przemyśle farmaceutycznym rozpocząłem 20 lat temu w firmie Sandoz (później Novartis),
w 1991 roku jako przedstawiciel medyczny, później jako Product Manager oraz Business Unit Head.
W lipcu 2000 r. objąłem pozycję Regional Marketing Manager w centrali firmy Novartis w Bazylei (Szwajcaria) i odpowiadałem za zarządzanie marketingiem i sprzedażą na kilkunastu rynkach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz Afryki i Bliskiego Wschodu, a następnie pracowałem jako Global Brand Manager.

W latach 2005 – 2007 byłem Dyrektorem Generalnym firmy Organon w Polsce, a po jej przejęciu przez Schering-Plough zarządzałem działalnością operacyjną oraz integracją obydwu firm w Czechach i Słowacji.

W roku 2009 pracowałem w firmie Polpharma, jako osoba odpowiedzialna za jej rynki międzynarodowe. Od tamtej pory zajmuję się samodzielną działalnością szkoleniową oraz doradczą realizowaną na zlecenie polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych oraz innych podmiotów działających na rynku usług medycznych.

Danuta

Danuta
Krawczyk

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Moją pasją są ludzie. Stale ciekawią mnie ogromną różnorodnością swoich możliwości i talentów. Szczególnie inspiruje mnie i motywuje do działania znajdowanie i uruchamianie w nich potencjałów, które dotychczas się nie ujawniały, bądź nie realizowały w pełni. Kontakty międzyludzkie stale przynoszą mi nowe odkrycia, inspiracje i satysfakcję."


Wykształcenie:

Studiowała Oceanografię Fizyczną na Uniwersytecie Gdańskim.

certyfikaty:

Licencjonowany trener i konsultant metody Thomas International Management System,psychometrycznego narzędzia badającego potencjał osobowy
Licencjonowany trener Coaching Clinic® uznanego międzynarodowego programu dla liderów w organizacjach.

Szkolenia:

Uczestniczyłam w treningach i szkoleniach z zakresu prowadzenia szkoleń i prezentacji, zarządzania, sprzedaży, przywództwa, komunikacji interpersonalnej oraz efektywnej komunikacji.


 

Doświadczenie:

Początkiem kariery zawodowej była dla mnie praca z „trudną” młodzieżą w szkole podstawowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stanowiskach sprzedażowych oraz menedżerskich (District Manager). Zarządzałam sprzedażą, budowałam i szkoliłam zespoły handlowe w takich firmach jak: Kompass Poland, Intercredit Warszawa, SLG Polska.

Od 1997 prowadzę firmę doradczą wspierając wyższą i średnią kadrę menedżerską, prowadząc m.in.: badania kompetencji oraz potencjału rozwojowego w projektach Assessment i Development Center, tworzenie systemów okresowych ocen i rozwoju pracowników dla całej organizacji bądź jej wybranych obszarów, audyty personalne, coaching oraz moderacje strategii firmy lub zespołu handlowego.

Współpracując z firmą Business Way prowadziłam projekty z: PGE SA, Polpharma Biuro handlowe, Elli Lilly, AstraZeneca Pharma, Berlin Chemie, Polfa Tarchomin, Gedeon Richter, PLO, Pol-Levant, SGS Supervise, ComputerLand SA, Demos, Optix, Lido Technology, Simens Building Technology, Fabryka Wódek Gdańskich, Pika, KWH Pipe Polska.

Jacek Korzeniowski

Joanna Małachowska

Trener, Konsultant  Moje motto:
"Chcę mieć wpływ na rzeczywistość. Szkoląc i rozwijając ludzi od 15 lat, mam wpływ na ich efektywność w pracy, a także na zmianę kultury biznesu w Polsce. Ważne jest dla mnie to, że w wyniku szkoleń, ludzie uczą się słuchać innych, asertywnie rozmawiać
o niełatwych sprawach, a także… chwalić siebie nawzajem."


Wykształcenie:

2007 - 2008 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – Studium Podyplomowe
2001 - 2006 Uniwersytet Warszawski, Instytut Rusycystyki
Akredytacja Insights Discovery


 

Doświadczenie:

Od ponad 17 lat jestem związana z rynkiem HR w Polsce – pozyskiwaniem i rozwojem ludzi. Pracowałam w Biurze Doradztwa Personalnego Personnel, byłam trenerem i koordynatorem ds. szkoleń - w firmie AVIVA Polska. Jako konsultant i trener zewnętrzny współpracuję i współpracowałam z renomowanymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Projektowałam i wdrażałam rozwiązania rozwojowe dla firm działających na terenie Polski i krajów rosyjskojęzycznych. Rozumiem potrzeby klienta, moim atutem jest doświadczenie z pracy w korporacji.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu: efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, prowadzenia spotkań, skutecznych technik prezentacji), narzędzi menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników), kreatywnego rozwiązywania problemów etc. Ze względu na swoje doświadczenie w dziale zarządzania zasobami ludzkimi i zamiłowanie do tej tematyki wspieram klientów we wdrażaniu: procesów oceny efektywności, wdrażaniu rozwiązań wynikających z badania zaangażowania, procesach rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników (Assessment/Development Center).

Moje kompetencje lingwistyczne (biegła znajomość języków rosyjskiego i angielskiego) pozwalają mi na udział w projektach międzynarodowych i wdrażanie rozwiązań na nowych rynkach, na które wchodzą firmy.

Jacek Korzeniowski

Tatiana Radzikowska

Konsultant ds. turystyki  Moje motto:
"Lubię dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Za każdym razem uczę się czegoś nowego od innych ludzi."
 
 


Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Turystyka i Rekreacja, kierunek - Zarządzanie ruchem turystycznym
Uniwersytet Warszawski, Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Krakowska Akademia Ekonomiczna, Wydział Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie, Wydział Statystyka Ekonomiczna


 

Doświadczenie:

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Menadżer projektów
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Konsultant Biura Zarządu ds. rynku wschodniego
Continental Group Services Sp.zo.o., Konsultant ds. badania rynku
Promedia Sp.zo.o. – Badania rynku i opinii publicznej, Asystent projektów
Na wyżej wymienionych stanowiskach zajmowałam się m.in.: opracowaniem dokumentów strategicznych i planistycznych w obszarze turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym, pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć ze źródeł krajowych, w tym budżetu państwa i samorządów terytorialnych oraz środków Unii Europejskiej (m.in. RPO WM, POKL, POIG).

Współpracowałam z partnerami na rynku wschodnim – Ukraina, Białoruś, Rosja w zakresie wspólnych projektów międzynarodowych;

Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz konsultacje społeczne dla samorządu terytorialnego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Jacek Korzeniowski

Robert Siewak

Trener, Doradca, Coach  Moje motto:
"Lubię poznawać nowych ludzi, kultury, języki. Szkolę dla satysfakcji i korzyści uczestników oraz dla przyjemnego poczucia sensu tego, co robię a także dla własnego rozwoju."
 
 
 


Wykształcenie:

2004 - 2005 Lublin Business School, patronat Dublin City University oraz KUL - Executive Master of Business and Administration - studia podyplomowe
1991 - 1992 Stowarzyszenie Księgowych Polskich - Księgowy
1982 - 1987 Akademia Rolnicza w Lublinie - wydział zootechniczny


 

Doświadczenie:

W firmach takich, jak British American Tobacco, SCA Hygiene Products oraz PZ Cussons SA przechodziłem kolejne etapy rozwoju od Przedstawiciela Handlowego poprzez Kierownika Regionu, KAM aż do Dyrektora Sprzedaży. Miałem przyjemność uczestniczyć w międzynarodowych projektach dystrybucyjnych i sprzedażowych. Projektowałem i wdrażałem systemy oceniające oraz rekrutacyjne. W czasie tej pracy, od roku 1994 prowadziłem też szkolenia.

Od roku 2005 czyli rozpoczęcia własnej działalności, współpracowałem też z wybranymi klientami jako konsultant w zakresie systemów sprzedaży, tworzenia systemów rekrutacyjnych oraz ocen okresowych. Współpracuję z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz zagranicą, prowadząc projekty w języku angielskim i rosyjskim.

Koncentruję się na szkoleniach i działaniach związanych z szeroko rozumianą pracą działu sprzedaży: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, zarządzania projektami, efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, umiejętności menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników).

Jacek Korzeniowski

Jacek Węgrzyk

Trener Biznesu, Doradca
Business Way, Sp. Z o.o.


  Moje motto:
"Długotrwałe skuteczne działanie można realizować wyłącznie w oparciu
o wielopoziomową kulturę przywództwa oraz doskonale przygotowaną
i zmotywowaną grupę ludzi idącą do celu. Satysfakcja ze zbudowania takiej grupy ludzi jest porównywalna z satysfakcją z przełomowego sukcesu biznesowego. Czyniłem to
z pozycji szefa, a teraz dzielę się swoim doświadczeniem z pozycji trenera i konsultanta, pomagając osiągać sukcesy moim Klientom."


Wykształcenie:

Politechnika Śląska 1984 – mgr inż. elektronik
Szkoła Główna Handlowa / Ernst & Young Academy of Business 2007 – Executive Studies in Finance


 

Doświadczenie:

Rozpocząłem pracę w branży informatycznej, pracując jako programista dla firm polskich
i austriackich.

Od 1992 odpowiadałem za sprzedaż i marketing w firmie będącej jednym z największych dystrybutorów elektronarzędzi na polskim rynku. W 1993 dołączyłem do wielkiego koncernu amerykańskiego, jako przedstawiciel handlowy odpowiedzialny za sprzedaż szwów i innych materiałów chirurgicznych.

W dwa lata później zostałem Product Managerem w dziale OTC dużej międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Szybko awansowałem dochodząc do stanowiska Dyrektora Działu. Brałem udział
w licznych projektach międzynarodowych – głównie z zakresu strategii i marketingu. Rozwijałem karierę w kolejnych firmach z branży farmaceutycznej dochodząc do stanowisk Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu.

W swojej karierze zarządzałem zespołami od 35 do 140 osób.

Współtworzyłem Polski Związek Producentów Leków bez Recepty (PASMI) pełniąc funkcję Prezesa przez dwie pierwsze kadencje. Pełniłem również odpowiedzialne funkcje w Komisji Etyki i Sądzie Dyscyplinarnym Związku Pracodawców INFARMA.

W Business Way pracuję jako Doradca i Trener Biznesu.

Jacek Korzeniowski

Paweł Zbrojkiewicz

Trener Biznesu, Coach  Moje motto:
"Zmieniać świat, zmieniać ludzi, zmieniać siebie.

Nowoczesne technologie i ciągle odkrywana wiedza o funkcjonowaniu człowieka to elementy naszej rzeczywistości, z którymi warto się zmierzyć, poznać i polubić.
Z przyjemnością pomagam w tym innym. "


Wykształcenie:

Zarządzanie przedsiębiorstwem (mgr inż.) – Politechnika Częstochowska
E-marketing Przedsiębiorstwo 2.0 – Akademia Krakowska
Profesjonalny Menedżer E-biznesu – IAB Polska Trener biznesu
Trener NLP - Yans Cron Consulting Group

Certyfikaty:

Business Practitioner in the Art of NLP
Master Practitioner in the Art of NLP
YCC Coach, Business Master Practitioner in the Art of NLP


 

Doświadczenie:

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe, które zdobywałem na różnych szczeblach kariery od Handlowca do Dyrektora Handlu i Marketingu. Skutecznie łączyłem praktykę z wiedzą zdobywaną przez lata podczas licznych szkoleń z dziedziny informatyki, e-biznesu i psychologii sprzedaży.

Na co dzień zajmuje się także prowadzeniem projektów wdrożeniowych, systemów informatycznych
i budowaniem strategii sprzedaży w firmie Computer Center. Specjalizuje się w powiązaniu najnowszych technologii e-handlu i marketingu w Internecie, z wiedzą z zakresu neuromarketingu, psychologii sprzedaży, NLP.

Jacek Korzeniowski

Elżbieta Ziembrowicz

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Interesuje mnie skuteczność i efektywność ludzkiego działania dlatego wspieram osoby i firm w zmianie. Ogromną satysfakcję daje mi wspólne z klientami poszukiwanie rozwiązań, odkrywanie potencjału - zasobów klienta, odkrywanie najlepszej, najbardziej efektywnej drogi osiągania celów osoby czy organizacji."
 
 
 


Wykształcenie:

Politechnika Lubelska – mgr inż. Organizator Przemysłu
The Society of Neuro-Linquistic Programing In association with The NLP Connection – Certified Trainer
ICC Joseph O'Connor, Andrea Lages-O'Connor - International Coach

Certyfikaty :

From Coach to Awakener – Robert Dilts
The Structures of Time – Christina Hall


 

Doświadczenie:

Po ukończeniu studiów pracowałam jako programista, menedżer a następnie handlowiec. Równolegle zdobywałam umiejętności trenerskie ucząc się u wielu trenerów polskich i zagranicznych.
Swe umiejętności rozwijała min. pod kierunkiem Hermanna Müller-Walbrodt (Niemcy), Linnett Saunders-Pearl (USA), Joseph O'Connor (UK), Robert Dilts (USA), Robert Klaus (USA), Christina Hall (USA).

W swoim kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałam się opracowywaniem
i prowadzeniem projektów rozwoju kadry menedżerskiej, zespołów trenerów wewnętrznych, szkoleniami doskonalącymi umiejętności przywódcze. Szkoliłam z zakresu zarządzania i budowania zespołu, obsługi klienta, umiejętności negocjacji i prowadzenia rozmów handlowych. Prowadziłam szkolenia umiejętności miękkich dla branży technicznej a także coaching indywidualny dla średniej
i wyższej kadry menedżerskiej.

Współpracowałam m. in: z Neuroedukacją, Instytutem Doradztwa i Szkoleń NLP, Prospero Business Training, Concept. Pracowała dla firm międzynarodowych oraz kilkudziesięciu dużych i średnich przedsiębiorstw w kraju, m. in. dla: banków, hoteli, firm farmaceutycznych, finansowych, handlowych, telekomunikacyjnych, branży produkcyjnej, informatycznej oraz ubezpieczeniowej.

FIRMY Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACujemy

client image

„Firma Business Way sp. z o.o. przeprowadziła dla naszej Firmy serię szkoleń menadżerskich, sprzedażowych oraz sesji coachingowych. Uczestnicy wysoko ocenili jakość
i profesjonalizm trenerów, co więcej dzięki szkoleniom Business Way znacząco podniosła się efektywność naszych działań. Potwierdzamy, że firma Business Way jest profesjonalna, rzetelna i śwadczy usługi na wysoki poziomie.”

client image

„Z firmą Bussines Way współpracujemy od 2011.Korzystaliśmy z przygotowanych specjalnie dla naszych pracownmików szkoleń dotyczących: umiejętności coachingowych, liderowania, tworzenia analizy SWOT i zarządzania matrycowego. Warsztaty są zawsze profesjonalnie przygotowane i dobrze prowadzone. Trenerzy zawsze wykazują duże osobiste zaangażowanie i „pozytywną” energię. Bardzo cenny jest także doskonały kontakt Prowadzących z uczestnikami szkoleń.

client image

"W związku z realizacją kompleksowego projektu doradczo-szkoleniowego chcieliśmy podkreślić, ze jesteśmy w pełni uznania dla zespołu Buisness Way za ich profesjonalizm sprawność w działaniu. Jakość realizacji projektu prowadzonego przez firmę Business Way Sp. z o.o. została przez nas oceniona bardzo wysoko.
Od samego początku okazali się godnym zaufania i solidnym partnerem. Ich szeroka
i kompleksowa wiedza oraz zrozumienie rynku farmaceutycznego, są bardzo istotne dla naszej działalności, dlatego
z przyjemnością oraz pełnią odpowiedzialnością możemy polecić Business Way, jako kompetentnego
i rzetelnego partnera”


 

Nasi klienci: 

NASI PARTNERZY


 


 

Znajdź nas

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Nasze dane:

  •  NIP: 9512347639
  •  REGON: 145303952
  •  KRS: 0000395308
  •  NR KONTA: 36 2490 0005 0000 4520 8962 9796
  •   SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
  •   Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł
 Hmmmm... prosimy o prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
 Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
WYŚLIJ