Assessment/Development Center
Audyt działalności biznesowej

Badanie kompetencji pracowników
DISC CLASSIC®
Badanie kompetencji pracowników
THOMAS  
Kompleksowa restrukturyzacja
i transformacja firmy
 

 

Audyt działalności biznesowej


Przedmiotem audytu jest zbadanie kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa, mających wpływ na osiągane wyniki finansowe oraz pozycję na rynku. Dokonując wewnętrznego audytu biznesowego, w pierwszej kolejności dogłębnie badamy firmę oraz otoczenie, w którym funkcjonuje. Pozwala nam to na określenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i potencjału płynącego z uwarunkowań handlowych.

Nasza działalność audytorska skoncentrowana jest również na obszarach, w których występują najbardziej istotne zagrożenia i ryzyka dla organizacji. Na podstawie dokumentów i wiedzy o firmie analizujemy obecną strukturę organizacyjną, profil działalności, strategię marketingu i sprzedaży, system komunikacji,motywacji oraz zasady finansowe obowiązujące w przedsiębiorstwie. Wspólnie z Zarządem weryfikujemy wizję i przyjętą strategię, wyznaczone cele i wskaźniki ich realizacji.

Efektem naszych działań jest wielowymiarowy raport na temat przedsiębiorstwa, ocena szans i ryzyka inwestycyjnego. Określamy działania, które powinny zostać podjęte w celu usprawnienia działalności, zwiększenia rentowości i wzrostu wartości firm naszych Klientów.


Audyt pozwoli Państwu znaleźć odpowiedz na pytania dotyczące:

optymalizacji kosztów
nadmiernych wydatków
zamrożonego kapitału
obszarów, gdzie firma ponosi straty
zwiększenia efektywności pracowników
usprawnienia organizacji firmy
intensyfikacji sprzedaży i działań marketingowych
zwiększenia zysków
poprawy bezpieczeństwa podatkowego
płynności finansowej firmy

Kompleksowa restrukturyzacja
i transformacja firmy


W dzisiejszym świecie tylko najlepsi odnoszą sukces. Celem Business Way jest budowanie przewagi konkurencyjnej naszych Klientów i szybkie reagowanie na zmiany rynkowe.
Wyznajemy zasadę, że konkurencja nie jest zagrożeniem, ale wyzwaniem, które wymaga szeroko pojętych zmian dotychczasowych strategii. Nie ma produktu ani usługi doskonałej, wszystko podlega procesowi zmiany. Oczywistym jest, że firmy szukają zysku i stabilności, zapominając, że owa stabilność powinna oznaczać dziś dynamiczną zdolność adaptacji.


Pomagamy budować naszym Klientom tego typu firmy, które są otwarte na zmiany oraz rozwój, kreując nowe potrzeby i nowych klientów. Osiągamy to poprzez:

sformułowanie wizji i misji firmy
budowanie ogólnej strategii rozwoju organizacji
tworzenie planów strategicznych – krótko, średnio i długoterminowych
przygotowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
konstruowanie systemów motywacji, kompetencji i ocen
kreowanie strategii marketingowej
opracowanie nowoczesnej strategii sprzedaży i zarządzania klientami
ustawienie wszystkich procesów biznesowych w firmie - tworzenie procedur i obiegu dokumentów
opracowanie strategii finansowej, zarządzania ryzykiem
budowanie kanałów i strategii komunikacji
przygotowanie profesjonalnej kadry
inicjowanie potrzebnych zmian
przygotowanie i zarządzanie procesem transformacji
przeprowadzenie audytu post-transformacyjnego

Assessment Center


W obecnym świecie główną przewagę konkurencyjną można osiągnąć dzięki dobrym pracownikom. Jak ich jednak rekrutować, by mieć pewność, że wybraliśmy nie tylko najlepszych, ale również takich, którzy spełniają nasze wymagania i w pełni zrealizują stawiane przed nimi wyzwania?
Często, podczas typowej rozmowy rekrutacyjnej, osoba robi dobre wrażenie, a potem niestety nie sprawdza się w praktyce dnia codziennego, zresztą bywa również odwrotnie, że słabo prezentujący się kandydat bywa później świetnym pracownikiem. Aby uniknąć takich pomyłek stworzono metodę Assessment Center, dzięki której już w procesie rekrutacji można zobaczyć kandydata w działaniu, a na podstawie oceny, przez różnych Asesorów, zestawu kompetencji i porównaniu z innymi uczestnikami Assessmentu, wyłonić najlepiej rokujące osoby.

Zapraszamy zatem firmy do współpracy z doświadczonymi asesorami, którzy przeprowadzą dla Państwa profesjonalny Assessment Center, który zakończony obszernym raportem, pozwoli wyłonić najlepszych kandydatów.


Na czym dokładnie polega Assessment Center:

Po określeniu profilu kompetencji i cech osobowości potrzebnych na danym stanowisku oraz wstępnej selekcji kandydatów, wytypowane osoby uczestniczą we właściwym Assessmencie trwającym zwykle od kilku godzin do 2-3 dni w zależności od ilości ustalonych etapów - zwykle 1 dzień (ok.8 godzin). Jest to seria symulacji, precyzyjnie zaplanowanych gier i praktycznych ćwiczeń przeprowadzanych w większej grupie (często przypominającej naturalny zespół), pod okiem kilku asesorów (wyposażonych w specjalne formularze oceny wyznaczonych kompetencji), w warunkach uwzględniających specyfikę branży oraz przypominających warunki pracy w danej organizacji. Realizowane przez uczestników zadania przygotowane są w taki sposób, by umożliwić obserwację Kandydatów i wybór tych, którzy spełniają oczekiwania i pasują do określonego wcześniej profilu osobowościowego.

Przykładowe zadania I ćwiczenia stosowane podczas typowego Assessment Center to:

 

koszyk dokumentów, który bada zdolności analityczne, podejmowanie decyzji, planowanie oraz umiejętność organizacji pracy - uczestnik otrzymuje kilkanaście różnych dokumentów, typowych dla danej firmy, na podstawie których musi ułożyć plan działania bądź ustalić kolejność realizacji poszczególnych działań;

 

zadanie zespołowe , dzięki któremu możemy zbadać jakie role pełnią poszczególne osoby w zespole, zdolności przywódcze i liderskie – Kandydaci dostają mniej lub bardziej złożone zadanie i pracują nad rozwiązaniem w grupie;

 

dyskusja grupowa, dzięki której można sprawdzić zdolności interpersonalne, sposób komunikacji, asertywność czy też umiejętność negocjacji, przekonywania i przewodzenia w grupie - Kandydaci w grupie zastanawiają się nad rozwiązaniem konkretnego problemu, po czym wybrana osoba prezentuje je na forum;

 

prezentacja , jako sposób na badanie zdolności interpersonalnych, umiejętności przekonywania, a także motywację do pracy i kreatywność – Kandydat pracuje nad problemem indywidualnie i prezentuje jego wyniki;

 

testy umiejętności lub zdolności badające w zależności od wybranego testu (DISC, THOMAS) zestaw kompetencji, zachowań lub postaw;

Kandydaci podczas realizacji zadań są oceniani przez kilku niezależnych asesorów jednocześnie. Następnie na podstawie wypadkowej ocen wszystkich Asesorów, tworzony jest raport opisujący poziom każdego z kandydatów w odniesieniu do wyznaczonego na początku profilu kompetencji i pożądanych cech osobowości. Każdy z kandydatów biorących udział w Assessmencie ma możliwość zapoznania się z wynikami i raportem, a następnie na podstawie opracowanych raportów wyłania się osoby spełniające w najwyższym stopniu oczekiwania organizacji.


Grupa docelowa:

  Kandydaci na wszystkie stanowiska, szczególnie polecana przy rekrutacji na stanowiska menedżerskie


Czas trwania:

  W zależności od ustaleń, ilości badanych kompetencji, ilości kandydatów

DEVELOPMENT CENTER


Metoda Development Center jest metodą podobną do Assessment Center, służy jednak ona do oceny potencjału i kompetencji pracowników już pracujących w organizacji. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika z osobna, jak i całego zespołu jako grupy. Dzięki DC można odkryć tzw. luki kompetencyjne oraz zaplanować rozwój pracownika , tak by mógł te luki uzupełnić. Sposób realizacji Development Center opiera się na tych samych założeniach na których oparty jest AC. A zatem dzięki uczestnictwu w symulacjach, grach i ćwiczeniach pracownicy w praktyce pokazują swoje umiejętności, są oceniani przez zespół asesorów, którzy na tej podstawie przygotowują profil kompetencji danej osoby oraz raport stanowiący doskonałe narzędzie do zaplanowania dalszych kroków rozwojowych.


Grupa docelowa:

  Pracownicy na wszystkich stanowiskach, szczególnie menedżerskich lub ci pracownicy, którzy będą brali udział realizacji strategicznych
         wyzwań organizacji i których rozwój jest sprawą kluczową.


Czas trwania:

  W zależności od ustaleń, ilości badanych kompetencji, ilości kandydatów

Badanie kompetencji pracowników


DISC CLASSIC® - Analiza Profilu Osobowego


Sprawdzony od 40 lat model rozwojowy, opisujący profil osobowy pracownika w miejscu pracy. Wykorzystywany w ponad 50 krajach przez 90% firm z listy Fortune 500. Pozwala opisać naturalne preferencje pracownika w miejscu pracy, a tym samym zwiększyć dopasowanie pracownika i stanowiska pracy, przez co ułatwia podniesienie wydajności pracy. Jest to model rozwojowy, który pozwala zdefiniować obszary do rozwoju w miejscu pracy i ustalić sposoby rozwijania tych obszarów, kompetencji. Jest licencjonowanym narzędziem firmy Inscape Publishing.


Cel badania:

  Zdefiniowanie preferencji pracownika wspierających jego efektywność, jak również ograniczających wydajność
  Zrozumienie własnego zachowania i jego wpływu na zachowania otoczenia
  Uświadomienie sobie podstaw zachowań innych pracowników/ ludzi
  Opisanie obszarów wymagających rozwoju, w celu poprawy efektywności pracy

Oczekiwane rezultaty - uczestnicy szkolenia:

  zrozumieją swoje zachowania i sposób odbioru tych zachowań przez otoczenie
 określą w jaki sposób ich zachowania mogę wpływać na podnoszenie ich efektywności w miejscu pracy lub obniżenie tej efektywności
 uzgodnią obszary kompetencji, zachowań, które powinni i chcą rozwijać
 zaplanują ścieżkę i sposób rozwijania niezbędnych kompetencji
 zrozumieją w jaki sposób należy i warto interpretować zachowania innych osób w celu podniesienia efektywności
        komunikacji i współpracy w zespole

Menedżerowie po przeprowadzonym badaniu...

  zrozumieją w jaki sposób ich zachowania wpływają na zachowania i efektywność pracowników
  określą swoje obszary kompetencji, które należy wzmacniać, a które rozwijać
  otrzymają wskazówki interpretować zachowania pracowników w różnych sytuacjach i w jaki sposób wykorzystać
         je w celu podniesienia wydajności zespołu
  uświadomią sobie w jaki sposób mogą podnieść efektywność komunikacji, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów
  otrzymają dodatkowe narzędzie umożliwiające zaplanowanie ścieżki rozwoju pracownika.

Sposób przeprowadzenia badania

  badanie on line trwające w granicach 10 min.
  wygenerowanie raportu w wersji papierowej lub elektronicznej
  feedback certyfikowanego trenera, praktyka zapewniający umiejętność pracy z raportem w miejscu pracy,
         w celu rozwijania oczekiwanych zachowań

Badanie dedykowane

  pracowników i kadry menedżerskiej
  działów HR
  w trakcie procesu rekrutacji, sesji oceniających, wypracowujących ścieżki rozwoju

Dodatkowa wartość

Dodatkową wartość stanowią moduły szkoleniowe ściśle skorelowane z opisem profilu osobowego i dopasowane do potrzeb firmy w następujących obszarach:
 Komunikacja
  Zarządzanie konfliktem
 Umiejętności interpersonalne
 Kadra menedżerska
  Sprzedaż
  Zespół

Badanie kompetencji pracownikówTHOMAS JOB - PROFESJOGRAM - PROFIL STANOWISKA PRACY
 Profesjogram (Analiza Stanowiska Pracy) jest narzędziem pozwalającym w sposób naturalny stworzyć optymalny profil kompetencyjny dla określonego stanowiska pracy. Stworzony wzorzec może być punktem odniesienia w procesie rekrutacji, co pozwala skuteczniej i szybciej identyfikować kandydatów o oczekiwanym profilu, dopasowanym do przyszłej roli. Opierając się o profesjogram można określić i opisać oczekiwane zachowania pracowników. Wynik profesjogramu jest łatwy do porównania z APOs ( Analiza Profilu Osobowości) kandydata, co pozwala ocenić stopień zgodności i zdefiniować obszary wymagające dodatkowej analizy. 
Cel badania:

  Przygotowanie miarodajnego wzorca zachowań na danym stanowisku pracy zgodnego z oczekiwaniami i wymaganiami firmy
  Opisanie obszarów na które należy zwrócić uwagę podczas procesu rekrutacji
  Możliwość porównania Profilu Osobowego kandydata/ pracownika z Profesjogramem i określenie obszarów wymagających
        sprawdzenia lub rozwijania

Oczekiwane rezultaty :

  uzgodnienie obszarów kompetencyjnych pracownika wymagających rozwijania w celu dopasowania do Profesjogramu
  zwiększenie skuteczność doboru pracowników do wymagań stanowiska pracy
  podniesienie efektywności procesów rekrutacyjnych

Sposób przeprowadzenia badania

  przygotowanie Profesjogramu przebiega w formie onlinie lub papierowej i wymaga udziału najlepszych pracowników
        z pozycji opisywanej oraz ich przełożonych
  czas trwania badania wynosi ok. 15 min

Badanie dedykowane

  menedżerowie wysokiego i średniego szczebla
  działy HR
  osoby planujące i biorące udział w procesie rekrutacji
THOMAS TST - POMIAR INTELIGENCJI PŁYNNEJ 

TST jest to nowoczesny, standaryzowany, rzetelny, trafny, normatywny test psychometryczny. Bateria TST mierzy poziom wrodzonej inteligencji płynnej, czyli zdolności mających znaczący wpływ na efektywność pracy na konkretnym stanowisku pracy. W sposób rzetelny i precyzyjny pokazuje zdolność pracownika do przyswajania nowej wiedzy, umiejętności i procedur. Testy selekcji i szkoleń mierzą „zdolności", a nie „iloraz inteligencji".

Testy TST określają potencjał pracownika w takich obszarach jak:
  szybkość postrzegania
  rozumowanie werbalne
  zdolności numeryczne
  pamięci operacyjnej
  myślenia przestrzennego, tworzenie mentalnych obrazów i ich przetwarzania

Cel badania:

  Określenie potencjału pracownika w odniesieniu do pełnionej funkcji.
  Zdefiniowanie możliwości i szybkości rozwoju pracownika, stopnia przyswajania nowych informacji.
  Zdefiniowanie obszarów umiejętności, w których pracownik wymaga dodatkowego rozwoju lub w jakich obszarach będzie
        potrzebował więcej czasu na realizację zadań.

Oczekiwane rezultaty :

  ocena umiejętności samodzielnego myślenia oraz rozwiązywania problemów przez osobę badaną
  odpowiedź na pytanie, czy osoba badana ma potencjał, aby poradzić sobie z intelektualnymi wymogami stanowiska pracy
  umiejscowienie potencjału osoby badanej w odniesieniu do populacji i innych kandydatów
  umiejętność oceny, w jakim stopniu dana osoba będzie reagowała na proces szkoleniowy
  możliwość skupienia się na obszarach kompetencyjnych wymagających zwiększonej uwagi w celu podniesienia efektywności
  możliwość doboru kandydatów z potencjałem dopasowanym do wymogów stanowiska
  szybkość procesów myślowych/ płynną inteligencję
  umiejętność koncentracji
  umiejętność zatrzymywania odtwarzania informacji
  umiejętność wizualizacji

Sposób przeprowadzenia badania

  test przeprowadzony w wersji papierowej – czas trwania ok. 60 min + opracowanie wyników przez
        system komputerowy + feedback

Badanie dedykowane dla:

  pracownicy, kadra menedżerska, działy HR
  w trakcie procesu rekrutacji, Assessment oraz procesów development
  podczas budowania zespołów do realizacji konkretnych zadań
Thomas APOs - Analiza Profilu Osobowego
 Analiza profilu osobowego (APOs) jest rzetelnym i miarodajnym testem, posiadającym Certyfikat Rejestracyjny Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, od 30 lat jest szeroko wykorzystywanym przez różne gałęzie biznesu. Pozwala zwiększyć skuteczność zarządzania personelem, podnieść efektywność pracy oraz współpracy w zespołach. APOs jest przede wszystkim profilem rozwojowym pozwalającym zdefiniować obszary kompetencji wymagające rozwoju, wskazując sposoby w jaki można rozwijać wymagane kompetencje. 
Cel badania:

  Uzyskanie rzetelnych informacji na temat preferowanych (oczekiwanych) zachowań pracownika w środowisku pracy.
  Zdefiniowanie możliwych zachowań pracownika w sytuacji nadmiernego obciążenia, stresu.
  Określenie zachowań pracownika wymagających rozwijania.
  Wskazania na zachowania, które zwiększają efektywność działania i te, które nie są oczekiwane na danym stanowisku pacy.
  W przypadku wykonywania badania dla całego zespołu, określenie naturalnych preferencji zespołu i zdefiniowania
        obszarów wymagających rozwijania.

Oczekiwane rezultaty :

Uczestnicy szkolenia...
  poznają swoje preferowane, z poziomu nieświadomego, zachowania w miejscu pracy
  zrozumieją w jaki sposób prezentowane zachowania mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na efektywność pracy
  określą w jaki sposób mogą rozwijać wymagane zachowania
  uświadomią sobie w jaki sposób ich zachowania mogą być odbierane przez otoczenie i jednocześnie jak zachowania
        innych mogą być błędnie odbierane, interpretowane przez nas samych

Menedżerowie po przeprowadzonym badaniu...
  będą potrafili prawidłowo zinterpretować zachowania pracowników
  otrzymają wskazówki jakich zachowań mogą oczekiwać od pracowników w środowisku pracy, na co pracownicy będą
        zwracali uwagę wykonując zadania
  zdefiniują katalog swoich zachowań zwiększających efektywność zarządzania, oraz tych, które mogą
        tą efektywność ograniczać
  zdobędą wiedzę w jaki sposób efektywnie komunikować się z pracownikami,
        delegować zadania, zachować się podczas konfliktu.
  otrzymają dodatkowe narzędzie umożliwiające zaplanowanie ścieżki rozwoju pracownika.

Jednym z częstych powodów obniżonej efektywności jest brak wykorzystania potencjału pracownika spowodowany zaburzeniami w komunikacji i niewłaściwej ocenie potencjału pracownika. Badanie profilu osobowego APOs, jest skutecznym narzędziem diagnostycznym, jak również narzędziem nowoczesnego, efektywnego zarządzania pracownikami. Dzięki wiedzy otrzymanej podczas badania, można nie tylko posiąść wiedzę o swoich mocnych stronach oraz obszarach ograniczających moją efektywność, ale również zrozumieć w jaki sposób dopasować swoje preferowane zachowania do oczekiwań ze strony stanowiska pracy, a to jest gwarantem efektywności.

Sposób przeprowadzenia badania

  badanie on line trwające w granicach 10 min.
 wygenerowanie raportu w wersji papierowej lub elektronicznej
 feedback certyfikowanego trenera, zapewniający umiejętność pracy z raportem w miejscu pracy,
        w celu rozwijania oczekiwanych zachowań

Badanie dedykowane dla:

  pracowników i kadry menedżerskiej
  działów HR
  w trakcie procesu rekrutacji, sesji oceniających, wypracowujących ścieżki rozwoju

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.


Robert Kyiosaki
Połącz się z nami

Work Image
Jacek Korzeniowski
Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Coach, Doradca
Work Image
Marek Sztomberski
Trener Biznesu
Doradca, Coach , Supervisor
Work Image
Danuta Krawczyk
Trener, Coach, Doradca
Sylwia Kowalska
Sylwia Kowalska
Partner
Doradca, Trener, Coach
Work Image
Robert Siewak
Trener, Doradca, Coach
Work Image
Elżbieta Ziembrowicz
Trener, Coach, Doradca
Beata Kurach
Beata Kurach
Trener biznesu
Doradca HR, Coach
Beata Kurach

Beata Kurach

Trener Biznesu
Doradca HR, Coach

Moje motto:

"Ciągły rozwój i doskonalnie to obszary bardzo ważne w moim życiu. Oferowanie wsparcia w rozwoju innym ludziom, możliwość dzielenia się z nimi wiedzą i doświadczeniem, to dla mnie powód do satysfakcji oraz bezcenne źródło energii i inspiracji”.

Wykształcenie:

Practitioner Coach Diploma, Noble Manhattan Coaching , Warszawa
Studia podyplomowe - Zarządzanie zasobami ludzkimi; WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Magister archeologii - Uniwersytet Warszawski

Szkolenia Certyfikaty:
 • Certyfikowany trener wewnętrzny Colgate-Palmolive w programach: Valuing Colgate People, Business Presentation Skills, Coaching &Feedback, Objectives Setting, Performance Review, General Instructor Training, Competency Based Interviewing, Leadership for Manufacturing Work Teams
 • Master Trainer Colgate-Palmolive Leadership Programs
 • Asesor wewnętrzny (Assessment i Development Center) w firmach Colgate-Palmolive, Sony, Amcor Tobacco Packaging
 • Facylitator programów edukacyjnych z udziałem koni (Horse Assisted Education)
 • Coaching Clinic (Coach-U), Warszawa
 • Situation Leadership II (House of Skills), Warszawa
 • PDI - 360 Feedback training, Zurich
 • Work Smart Performance (Sony & Energy Project), Londyn
 • Sony Internal Assessor training, Londyn
 • SHL Assessor Training, Londyn
 • Akademia TROP - Dyplom trenera
Doświadczenie:

Moja kariera zawodowa od zawsze związana była z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwojem pracowników. Pierwsze kroki zawodowe stawiałam w firmie Colgate-Palmolive Poland, pełniąc kolejno role specjalisty, koordynatora i kierownika działu HR w fabryce. Następnie przez blisko cztery lata pracowałam jako Menedżer ds. szkoleń i rozwoju pracowników. Uzyskałam certyfikat trenera wewnętrznego oraz master trenera, uprawnionego do certyfikowania trenerów wewnętrznych firmy Colgate-Palmolive. Realizowałam projekty szkoleniowe poświęcone doskonaleniu kompetencji przywódczych managerów średniego szczebla w Polsce i w innych krajach europejskich. Byłam odpowiedzialna za pozyskiwanie talentów do firmy i ich rozwój w organizacji. Odpowiadałam za plany sukcesji, program zarządzania wynikami pracy, coaching manedżerów, centra rozwoju i oceny oraz szkolenia.

Karierę zawodową kontynuowałam jako Dyrektor Personalny w firmie Sony Poland, a następnie Baxter Polska, w obu przypadkach odpowiadając za realizację strategii HR w Polsce i Krajach Bałtyckich. W 2012 roku objęłam stanowisko Dyrektora HR (Europa Zachodnia) w firmie Amcor Tobacco Packaging. W moim obszarze odpowiedzialności znalazło się siedem oddziałów firmy w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Portugalii.

W 2016 roku rozpoczęłam współpracę z firmą Business Way Sp. z o.o. w roli trenera, coacha i doradcy. Wykorzystuję wieloletnie doświadczenie w biznesie, aby skutecznie wspierać naszych klientów w rozwoju ich organizacji.

Obszar ekspertyzy - coaching przedstawicieli średniego i wyższego szczebla menedżerskiego, zarządzanie talentami, budowanie i wdrażanie modeli kompetencyjnych, szkolenia i warsztaty w obszarze przywództwa, szkolenia Train the trainers, programy doradcze w obszarze HR oraz warsztaty edukacyjne z udziałem koni (HAE).

Jacek Korzeniowski

Jacek Korzeniowski

Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Doradca, Coach  Moje motto:
"Sukces i rozwój w działaniu. Lubię wiedzę teoretyczną przekuwać w sukces praktyczny, otwierać nowe obszary i budować efektywne struktury. Wiem, że moja wiedza i wieloletnie doświadczenie są wartością dla innych, pomagając im osiągać ambitne cele. Szczególnie motywuje mnie przełamywanie barier i realizowanie celów, które wydają się nieosiągalne."


Wykształcenie:

Akademia Medyczna w Lublinie - Lekarz medycyny;
WSPiZ im. L.Koźmińskiego - Studia MBA;
Yans Cron Consulting Group - Trener biznesu i NLP;
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Studia Podyplomowe Coaching;
Instytut Francuski w Warszawie;
Management Central Europe w Brukseli;
Posiadane certyfikaty - DISC Classic, Thomas International (APOS, TST, 3600 );


 

Doświadczenie:

Karierę zawodową rozpocząłem jako lekarz, pracując przez 14 lat w szpitalu oraz jako kierownik poradni. Następnie stworzyłem i kierowałem Szkołą Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego, która
w ciągu 3 lat stała się drugą największą na świecie tego typu placówką szkolącą tysiące osób rocznie. Poza działalnością szkoleniową, koordynowałem pracą ponad 20 trenerów oraz 12 profesorów medycyny, dyrektorów szpitali, ordynatorów, wchodzących w skład rady programowej szkoły ratownictwa.
Kolejnym wyzwaniem była praca przez 13 lat dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego.

Przeszedłem przez wszystkie szczeble od Przedstawiciela Medycznego do Dyrektora Sprzedaży. Zarządzałem 130 osobowym zespołem przedstawicieli i 14 menadżerami. Jestem autorem licznych rozwiązań z zakresu sprzedaży, zarządzania, systemów motywacyjnych, raportowania, monitorowania efektywności zespołu itp.

Od 2008 jestem współwłaścicielem Business Way Sp. z o.o., wykorzystując swoje kompetencje
i doświadczenie w zakresie rozwijania kompetencji i biznesu naszych klientów, w formie szkoleń, coachingów oraz projektów doradczych. Szkoliłem i prowadziłem coachingi, assessmenty w takich firmach jak Glaxo, Teva, Pliva, Novartis, Astellas, Novo Nordisk, BGK, Drozapol S.A, Arteria, Cegedim Polska, Symposion, Bahlsen Sp.z o.o., Hand Prod i wielu innych.

marek_sztomberski

Marek Sztomberski

Trener Biznesu, Doradca, Coach, Supervisor


  Moje motto:
„Ciągle fascynuje mnie człowiek i jego potencjał. Mam poczucie, że w dzisiejszym świecie pełnym zmian, prowadzenie ludzi i pomaganie im w rozwoju to ciągła przygoda, niekończąca się podróż w poszukiwaniu nowych możliwości.”


Wykształcenie:

Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Certyfikaty:

Trener NLP oraz Master - Practitioner of Art of NLP
The NLP Connection and Society of Neuro - Linquistic Programming (USA)
The Structures of Time – Christina Hall

Szkolenia
i warsztaty:

Christina Hall, Herman Müller, John Seymour, Joseph O'Conor , David Nenan czy Robert Cialdini.


 

Doświadczenie:

Od 1984 do 1996 prowadziłem własne firmy zajmujące się działalnością usługowo – handlową.
 
  Od 1991 roku do 1994 byłem Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Osobowości w Świdniku, zarządzałem zespołem pracowników oraz zajmowałem się budowaniem strategii firmy i realizacją innowacyjnych projektów z dziedziny rozwoju.
 
  Od 1995 do 2003 byłem współwłaścicielem oraz trenerem Instytutu Doradztwa i Szkoleń NLP, a od 2003 do 2011 byłem Wiceprezesem i trenerem firmy doradczej Kulesza Sztomberski Institute of Business Education. Tworzyłem oraz wprowadzałem systemy szkoleń dla menadżerów w wielu firmach, min.: Astellas, Adamed, Coca Cola Beverages, Bahlsen, D-Link Polska, Philip Morris, Kraft Foods, Nestle, Nutricia, Mars, Unilever, Dębica, ING, Kredyt Bank, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, PZU, Triada, Bayer, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Roche Pharmaceuticals czy Boots Healthcare.
 
Pracowałem jako konsultant budując strategie sprzedaży oraz szkoląc zespoły sprzedażowe dla takich firm jak: Kompania Piwowarska, Kamis Przyprawy, GoodYearDunlop, Tesco, Volvo, Ceramika Paradyż, Ciech, Philips, Rockit Benckiser, Era, PTK Centertel, Capgemini i wiele innych. Wprowadzałem także systemy coachingu sprzedażowego w Bahlsen Polska, GSK czy Triada.
 
Jestem autorem wielu felietonów, artykułów z dziedziny NLP i biznesu oraz autorem książki pod tytułem „31 opowieści”.
 
Z Business Way realizuje swoją pasję, jaką jest praca z drugim człowiekiem.
 
 

krzysztof_kostyra

krzysztof kostyra

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Pomagając innym osobom, które chcą kształcić się, doskonalić w swojej pracy i stać się profesjonalistami w wybranej przez siebie dziedzinie, wyrażam jednocześnie swoją wdzięczność, podziw oraz szacunek dla moich nauczycieli. Jedną z największych satysfakcji w życiu zawodowym dają mi osoby, które dzięki własnej pracy i pomocy szkoleniowej osiągają znaczące sukcesy oraz postępy własnej kariery."


Wykształcenie:

MBA, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Carlson School of Management University of Minnessota
Lekarz, Akademia Medyczna w Warszawie


 

Doświadczenie:

Pracę w przemyśle farmaceutycznym rozpocząłem 20 lat temu w firmie Sandoz (później Novartis),
w 1991 roku jako przedstawiciel medyczny, później jako Product Manager oraz Business Unit Head.
W lipcu 2000 r. objąłem pozycję Regional Marketing Manager w centrali firmy Novartis w Bazylei (Szwajcaria) i odpowiadałem za zarządzanie marketingiem i sprzedażą na kilkunastu rynkach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz Afryki i Bliskiego Wschodu, a następnie pracowałem jako Global Brand Manager.

W latach 2005 – 2007 byłem Dyrektorem Generalnym firmy Organon w Polsce, a po jej przejęciu przez Schering-Plough zarządzałem działalnością operacyjną oraz integracją obydwu firm w Czechach i Słowacji.

W roku 2009 pracowałem w firmie Polpharma, jako osoba odpowiedzialna za jej rynki międzynarodowe. Od tamtej pory zajmuję się samodzielną działalnością szkoleniową oraz doradczą realizowaną na zlecenie polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych oraz innych podmiotów działających na rynku usług medycznych.

Danuta

Danuta
Krawczyk

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Moją pasją są ludzie. Stale ciekawią mnie ogromną różnorodnością swoich możliwości i talentów. Szczególnie inspiruje mnie i motywuje do działania znajdowanie i uruchamianie w nich potencjałów, które dotychczas się nie ujawniały, bądź nie realizowały w pełni. Kontakty międzyludzkie stale przynoszą mi nowe odkrycia, inspiracje i satysfakcję."


Wykształcenie:

Studiowała Oceanografię Fizyczną na Uniwersytecie Gdańskim.

certyfikaty:

Licencjonowany trener i konsultant metody Thomas International Management System,psychometrycznego narzędzia badającego potencjał osobowy
Licencjonowany trener Coaching Clinic® uznanego międzynarodowego programu dla liderów w organizacjach.

Szkolenia:

Uczestniczyłam w treningach i szkoleniach z zakresu prowadzenia szkoleń i prezentacji, zarządzania, sprzedaży, przywództwa, komunikacji interpersonalnej oraz efektywnej komunikacji.


 

Doświadczenie:

Początkiem kariery zawodowej była dla mnie praca z „trudną” młodzieżą w szkole podstawowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stanowiskach sprzedażowych oraz menedżerskich (District Manager). Zarządzałam sprzedażą, budowałam i szkoliłam zespoły handlowe w takich firmach jak: Kompass Poland, Intercredit Warszawa, SLG Polska.

Od 1997 prowadzę firmę doradczą wspierając wyższą i średnią kadrę menedżerską, prowadząc m.in.: badania kompetencji oraz potencjału rozwojowego w projektach Assessment i Development Center, tworzenie systemów okresowych ocen i rozwoju pracowników dla całej organizacji bądź jej wybranych obszarów, audyty personalne, coaching oraz moderacje strategii firmy lub zespołu handlowego.

Współpracując z firmą Business Way prowadziłam projekty z: PGE SA, Polpharma Biuro handlowe, Elli Lilly, AstraZeneca Pharma, Berlin Chemie, Polfa Tarchomin, Gedeon Richter, PLO, Pol-Levant, SGS Supervise, ComputerLand SA, Demos, Optix, Lido Technology, Simens Building Technology, Fabryka Wódek Gdańskich, Pika, KWH Pipe Polska.

Jacek Korzeniowski

Joanna Małachowska

Trener, Konsultant  Moje motto:
"Chcę mieć wpływ na rzeczywistość. Szkoląc i rozwijając ludzi od 15 lat, mam wpływ na ich efektywność w pracy, a także na zmianę kultury biznesu w Polsce. Ważne jest dla mnie to, że w wyniku szkoleń, ludzie uczą się słuchać innych, asertywnie rozmawiać
o niełatwych sprawach, a także… chwalić siebie nawzajem."


Wykształcenie:

2007 - 2008 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – Studium Podyplomowe
2001 - 2006 Uniwersytet Warszawski, Instytut Rusycystyki
Akredytacja Insights Discovery


 

Doświadczenie:

Od ponad 17 lat jestem związana z rynkiem HR w Polsce – pozyskiwaniem i rozwojem ludzi. Pracowałam w Biurze Doradztwa Personalnego Personnel, byłam trenerem i koordynatorem ds. szkoleń - w firmie AVIVA Polska. Jako konsultant i trener zewnętrzny współpracuję i współpracowałam z renomowanymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Projektowałam i wdrażałam rozwiązania rozwojowe dla firm działających na terenie Polski i krajów rosyjskojęzycznych. Rozumiem potrzeby klienta, moim atutem jest doświadczenie z pracy w korporacji.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu: efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, prowadzenia spotkań, skutecznych technik prezentacji), narzędzi menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników), kreatywnego rozwiązywania problemów etc. Ze względu na swoje doświadczenie w dziale zarządzania zasobami ludzkimi i zamiłowanie do tej tematyki wspieram klientów we wdrażaniu: procesów oceny efektywności, wdrażaniu rozwiązań wynikających z badania zaangażowania, procesach rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników (Assessment/Development Center).

Moje kompetencje lingwistyczne (biegła znajomość języków rosyjskiego i angielskiego) pozwalają mi na udział w projektach międzynarodowych i wdrażanie rozwiązań na nowych rynkach, na które wchodzą firmy.

Jacek Korzeniowski

Tatiana Radzikowska

Konsultant ds. turystyki  Moje motto:
"Lubię dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Za każdym razem uczę się czegoś nowego od innych ludzi."
 
 


Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Turystyka i Rekreacja, kierunek - Zarządzanie ruchem turystycznym
Uniwersytet Warszawski, Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Krakowska Akademia Ekonomiczna, Wydział Informatyki i Ekonometrii
Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie, Wydział Statystyka Ekonomiczna


 

Doświadczenie:

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Menadżer projektów
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Konsultant Biura Zarządu ds. rynku wschodniego
Continental Group Services Sp.zo.o., Konsultant ds. badania rynku
Promedia Sp.zo.o. – Badania rynku i opinii publicznej, Asystent projektów
Na wyżej wymienionych stanowiskach zajmowałam się m.in.: opracowaniem dokumentów strategicznych i planistycznych w obszarze turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym, pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć ze źródeł krajowych, w tym budżetu państwa i samorządów terytorialnych oraz środków Unii Europejskiej (m.in. RPO WM, POKL, POIG).

Współpracowałam z partnerami na rynku wschodnim – Ukraina, Białoruś, Rosja w zakresie wspólnych projektów międzynarodowych;

Prowadzę szkolenia, warsztaty oraz konsultacje społeczne dla samorządu terytorialnego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Jacek Korzeniowski

Robert Siewak

Trener, Doradca, Coach  Moje motto:
"Lubię poznawać nowych ludzi, kultury, języki. Szkolę dla satysfakcji i korzyści uczestników oraz dla przyjemnego poczucia sensu tego, co robię a także dla własnego rozwoju."
 
 
 


Wykształcenie:

2004 - 2005 Lublin Business School, patronat Dublin City University oraz KUL - Executive Master of Business and Administration - studia podyplomowe
1991 - 1992 Stowarzyszenie Księgowych Polskich - Księgowy
1982 - 1987 Akademia Rolnicza w Lublinie - wydział zootechniczny


 

Doświadczenie:

W firmach takich, jak British American Tobacco, SCA Hygiene Products oraz PZ Cussons SA przechodziłem kolejne etapy rozwoju od Przedstawiciela Handlowego poprzez Kierownika Regionu, KAM aż do Dyrektora Sprzedaży. Miałem przyjemność uczestniczyć w międzynarodowych projektach dystrybucyjnych i sprzedażowych. Projektowałem i wdrażałem systemy oceniające oraz rekrutacyjne. W czasie tej pracy, od roku 1994 prowadziłem też szkolenia.

Od roku 2005 czyli rozpoczęcia własnej działalności, współpracowałem też z wybranymi klientami jako konsultant w zakresie systemów sprzedaży, tworzenia systemów rekrutacyjnych oraz ocen okresowych. Współpracuję z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz zagranicą, prowadząc projekty w języku angielskim i rosyjskim.

Koncentruję się na szkoleniach i działaniach związanych z szeroko rozumianą pracą działu sprzedaży: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, zarządzania projektami, efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, umiejętności menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników).

Sylwia Kowalska

SYLWIA KOWALSKA

Partner
Doradca, Trener, Coach


  Moje motto:


„Żyj z pasją i w zgodzie z sobą, ciągle poszerzając wiedzę i doświadczenie”.Wykształcenie:

Practitioner Coach Diploma, Noble Manhattan Coaching, Warszawa
Coach, Laboratorium Psychoedukacji & SWPS, Warszawa, Podyplomowe Studnium Coachingu
Magister psychologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
Magister historii Akademia Pomorska, Słupsk


 
Szkolenia
i warsztaty:

Unleash The Power Within, Anthony Robbins Training, Londyn;
Program Pomocy Psychologiczny, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt , Warszawa;
Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia (5 dni), Laboratorium Psychoedukacji;
Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej, Laboratorium Psychoedukacji;
Rozwój zawodowy – rozumienie psychodynamiczne, Laboratorium Psychoedukacji;
Asertywność a potrzeba godności, człowiek w biznesie czyli jak stawać wobec trudnych sytuacji pracowniczych i jak je rozwiązywać, SWPS Warszawa;
Negocjacje menadżerskie i handlowe, SWPS Warszawa;
Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach stresowych, SWPS Warszawa.


Doświadczenie:

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się od zatrudnienia w liceum na stanowisku nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.

Po roku otrzymałam propozycję pracy w europejskim oddziale amerykańskiej firmie SUCCESS Partners (dawne VideoPlus), która zajmuje się obsługą firm z dziedziny MLM i DS w USA oraz Europie. Poczynając od stanowiska asystenckiego przechodziłam przez kolejne szczeble kariery w firmie, aby zostać Customer Relationship Department Manager.

To stanowisko umożliwiło mi zdobycie ważnych doświadczeń z zakresu odpowiedzialności za dział Obsługi Klienta i Dział Zakupów, opieki nad kluczowymi klientami firmy oraz aktywnego rozwijania sprzedaży. Moje główne osiągnięcia to budowanie i kierowanie zespołem Account Executives, realizacja planów sprzedażowych, budowanie mapy procesów między działami oraz moderacja kultury organizacji.

W Business Way zajmuję stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Odpowiadam za koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy
i marki Business Way, realizowanie strategii sprzedażowej i budowanie zespołu sprzedażowego. Pracuję również jako doradca, trener i coach.

Jacek Korzeniowski

Paweł Zbrojkiewicz

Trener Biznesu, Coach  Moje motto:
"Zmieniać świat, zmieniać ludzi, zmieniać siebie.

Nowoczesne technologie i ciągle odkrywana wiedza o funkcjonowaniu człowieka to elementy naszej rzeczywistości, z którymi warto się zmierzyć, poznać i polubić.
Z przyjemnością pomagam w tym innym. "


Wykształcenie:

Zarządzanie przedsiębiorstwem (mgr inż.) – Politechnika Częstochowska
E-marketing Przedsiębiorstwo 2.0 – Akademia Krakowska
Profesjonalny Menedżer E-biznesu – IAB Polska Trener biznesu
Trener NLP - Yans Cron Consulting Group

Certyfikaty:

Business Practitioner in the Art of NLP
Master Practitioner in the Art of NLP
YCC Coach, Business Master Practitioner in the Art of NLP


 

Doświadczenie:

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe, które zdobywałem na różnych szczeblach kariery od Handlowca do Dyrektora Handlu i Marketingu. Skutecznie łączyłem praktykę z wiedzą zdobywaną przez lata podczas licznych szkoleń z dziedziny informatyki, e-biznesu i psychologii sprzedaży.

Na co dzień zajmuje się także prowadzeniem projektów wdrożeniowych, systemów informatycznych
i budowaniem strategii sprzedaży w firmie Computer Center. Specjalizuje się w powiązaniu najnowszych technologii e-handlu i marketingu w Internecie, z wiedzą z zakresu neuromarketingu, psychologii sprzedaży, NLP.

Jacek Korzeniowski

Elżbieta Ziembrowicz

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Interesuje mnie skuteczność i efektywność ludzkiego działania dlatego wspieram osoby i firm w zmianie. Ogromną satysfakcję daje mi wspólne z klientami poszukiwanie rozwiązań, odkrywanie potencjału - zasobów klienta, odkrywanie najlepszej, najbardziej efektywnej drogi osiągania celów osoby czy organizacji."
 
 
 


Wykształcenie:

Politechnika Lubelska – mgr inż. Organizator Przemysłu
The Society of Neuro-Linquistic Programing In association with The NLP Connection – Certified Trainer
ICC Joseph O'Connor, Andrea Lages-O'Connor - International Coach

Certyfikaty :

From Coach to Awakener – Robert Dilts
The Structures of Time – Christina Hall


 

Doświadczenie:

Po ukończeniu studiów pracowałam jako programista, menedżer a następnie handlowiec. Równolegle zdobywałam umiejętności trenerskie ucząc się u wielu trenerów polskich i zagranicznych.
Swe umiejętności rozwijała min. pod kierunkiem Hermanna Müller-Walbrodt (Niemcy), Linnett Saunders-Pearl (USA), Joseph O'Connor (UK), Robert Dilts (USA), Robert Klaus (USA), Christina Hall (USA).

W swoim kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałam się opracowywaniem
i prowadzeniem projektów rozwoju kadry menedżerskiej, zespołów trenerów wewnętrznych, szkoleniami doskonalącymi umiejętności przywódcze. Szkoliłam z zakresu zarządzania i budowania zespołu, obsługi klienta, umiejętności negocjacji i prowadzenia rozmów handlowych. Prowadziłam szkolenia umiejętności miękkich dla branży technicznej a także coaching indywidualny dla średniej
i wyższej kadry menedżerskiej.

Współpracowałam m. in: z Neuroedukacją, Instytutem Doradztwa i Szkoleń NLP, Prospero Business Training, Concept. Pracowała dla firm międzynarodowych oraz kilkudziesięciu dużych i średnich przedsiębiorstw w kraju, m. in. dla: banków, hoteli, firm farmaceutycznych, finansowych, handlowych, telekomunikacyjnych, branży produkcyjnej, informatycznej oraz ubezpieczeniowej.

FIRMY Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACujemy

client image

„Firma Business Way sp. z o.o. przeprowadziła dla naszej Firmy serię szkoleń menadżerskich, sprzedażowych oraz sesji coachingowych. Uczestnicy wysoko ocenili jakość
i profesjonalizm trenerów, co więcej dzięki szkoleniom Business Way znacząco podniosła się efektywność naszych działań. Potwierdzamy, że firma Business Way jest profesjonalna, rzetelna i śwadczy usługi na wysoki poziomie.”

client image

„Z firmą Bussines Way współpracujemy od 2011.Korzystaliśmy z przygotowanych specjalnie dla naszych pracownmików szkoleń dotyczących: umiejętności coachingowych, liderowania, tworzenia analizy SWOT i zarządzania matrycowego. Warsztaty są zawsze profesjonalnie przygotowane i dobrze prowadzone. Trenerzy zawsze wykazują duże osobiste zaangażowanie i „pozytywną” energię. Bardzo cenny jest także doskonały kontakt Prowadzących z uczestnikami szkoleń.

client image

"W związku z realizacją kompleksowego projektu doradczo-szkoleniowego chcieliśmy podkreślić, ze jesteśmy w pełni uznania dla zespołu Buisness Way za ich profesjonalizm sprawność w działaniu. Jakość realizacji projektu prowadzonego przez firmę Business Way Sp. z o.o. została przez nas oceniona bardzo wysoko.
Od samego początku okazali się godnym zaufania i solidnym partnerem. Ich szeroka
i kompleksowa wiedza oraz zrozumienie rynku farmaceutycznego, są bardzo istotne dla naszej działalności, dlatego
z przyjemnością oraz pełnią odpowiedzialnością możemy polecić Business Way, jako kompetentnego
i rzetelnego partnera”


 

Nasi klienci: 

NASI PARTNERZY


 


 

client image
client image
izeo image
Znajdź nas

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Nasze dane:

 •  NIP: 9512347639
 •  REGON: 145303952
 •  KRS: 0000395308
 •  NR KONTA: 36 2490 0005 0000 4520 8962 9796
 •   SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 •   Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł
 Hmmmm... prosimy o prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
 Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
WYŚLIJ

  

 

 


©  BUSINESS WAY  2014


Serwisy internetowe BUSINESS WAY sp. z o. o. używają plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.